Etusivu Kaupunki-info Ajankohtaista Kuntavaalit 9.4.2017

Kuntavaalit 9.4.2017

Ehdokaslistojen yhdistelmäpdf, 17 kb

Tärkeimmät päivämäärät vuoden 2017 kuntavaaleissa:
• Vaalipäivä sunnuntai 9.4.2017
• Ennakkoäänestys kotimaassa 29.3. - 4.4.
• Ennakkoäänestys ulkomailla 29.3. - 1.4.
• Ehdokasasettelu vahvistetaan torstaina 9.3.
• Ehdokashakemukset jätettävä viimeistään tiistaina 28.2. ennen klo 16
• Äänioikeustiedot määräytyvät perjantaina 17.2. ja äänioikeusrekisteri perustetaan viimeistään 22.2.

Vaalien ajankohta ja äänestyspaikat
Kuntavaalit toimitetaan sunnuntaina 9.4.2017ja vaalihuoneistot ovat avoinna klo 9 – 20.
Äänestyspaikat vaalipäivänä ovat:

1 Eteläinen äänestysalue,Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B
2 Pohjoinen äänestysalue, Jokirannan koulu, Visalantie 5

Valtuutettujen lukumäärä
Ylivieskan valtuustoon valitaan 35 valtuutettua ja heille kuntalaissa säädetty määrä varavaltuutettuja.
Valtuuston toimikausi on neljä vuotta ja se alkaa vaalivuoden kesäkuun alusta. Puolueella, vaaliliitolla
tai yhteislistalla on oikeus asettaa kussakin kunnassa ehdokkaita enintään valittavien valtuutettujen
puolitoistakertainen määrä, Ylivieskassa enintään 52 ehdokasta.

Vaaliasiakirjojen toimittaminen
Vaalilain 152 §:n mukaan vaaliasiakirjat on jätettävä keskusvaalilautakunnalle viimeistään tiistaina
28.2.2017 ennen klo 16.
Vaaliasiakirjoja vastaanottaa kaupunginvirastossa, os. Ratakatu 1,
virka-aikana keskusvaalilautakunnan sihteeri Tapani Vierimaa tai hänen estyneenä ollessa
toimistosihteeri Merja-Liisa Laitila.

Ennakkoäänestys
Ennakkoäänestys alkaa keskiviikkona 29.3.2017 ja päättyy tiistaina 4.4.2017.
Yleisinä ennakkoäänestyspaikkoina Ylivieskassa toimivat Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka ja
äänestysbussi seuraavina aikoina:

-Ylivieskan Kulttuurikeskus Akustiikka, Koulukatu 2 B

Ke - Pe

29. – 31.3.

klo 09.00 – 18.00

La - Su

1. 2.4.

klo 10.00 – 16.00

Ma - Ti

3. 4.4.

klo 09.00 – 20.00

-äänestysbussi (kirjastoauto)

La 1.4.

La 1.4.

klo 09.00 – 12.00

klo 12.30 – 15.30

Raudaskosken koulun piha

Vähäkankaan koulun piha

Ma 3.4.

Ma 3.4.

klo 10.30 – 14.30

klo 15.00 – 18.00

Savarinkatu 6:n paikoitusalue

Niemelän koulun piha

Ti 4.4.

klo 14.00 – 17.00

Savarinkatu 6:n paikoitusalue

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus tai muu riittävä selvitys henkilöllisyydestään.

Laitosäänestys
Ennakkoäänestyksen järjestämisestä laitoksessa huolehtii kunnanhallituksen asettama vaalitoimikunta.
Ennakkoäänestys toimitetaan vähintään yhtenä ja enintään kahtena ennakkoäänestysajanjaksoon
sattuvana päivänä vaalitoimikunnan määrääminä aikoina. Laitoksissa toimeenpantavasta
ennakkoäänestyksestä julkaistaan erilliset kuulutukset asianomaisissa laitoksissa.

Kotiäänestys
Äänioikeutettu henkilö, jonka kyky liikkua tai toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse
äänestys- eikä ennakkoäänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakolta
kotonaan siinä kunnassa, joka on merkitty äänioikeusrekisteriin hänen kotikunnakseen.
Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää kotiäänestykseen oikeutetun kanssa samassa taloudessa
asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja, jos kyseinen kunta on
merkitty äänioikeusrekisterissä hänen kotikunnakseen. Muu äänioikeutetun perheenjäsen, joka ei täytä kotiäänestykselle säädettyjä edellytyksiä, ei voi äänestää kotiäänestyksen yhteydessä.

Henkilön, joka haluaa äänestää ennakolta kotonaan, on ilmoitettava siitä kotikuntansa keskusvaalilautakunnalle.
Jos samassa taloudessa asuva omaishoitaja aikoo äänestää kotiäänestyksen yhteydessä, se on
mainittava ilmoituksessa. Ilmoituksen voi myös tehdä äänestäjän puolesta tämän valitsema henkilö.
Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti tai puhelimitse viimeistään tiistaina 28.3.2017 ennen klo 16.
Ilmoitus tehdään osoitteella Ylivieskan keskusvaalilautakunta, Ratakatu 1, 84100 Ylivieska,
puhelimitse numeroon 040 7242 050/Tapani Vierimaa tai numeroon 044 4294 214/Merja-Liisa Laitila tai sähköpostilla osoitteeseen tapani.vierimaa@ylivieska.fi. Ilmoittautumislomakkeita on saatavana
kaupungintalon neuvonnasta. Määräaika ilmoituksen tekemiselle on ehdoton.

Vaalimainonta
Vaalien ulkomainonta sallitaan taajama-alueella ainoastaan tätä tarkoitusta varten pystytetyissä
telineissä keskiviikosta 22.3.2017 alkaen. Kaupunki vastaa vaalimainostelineiden pystyttämisestä.

Vaaleista lisää tietoa www.vaalit.fi ja www.kuntavaalit.fi -sivustoilla.

Ylivieskan kaupungin keskusvaalilautakunta

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki