TehtäväehdotuksetTehtäväehdotuksia 1.–6. luokille

Diplomin suorittamistavat voivat vaihdella. Opettaja antaa oppilaalle tarkempia ohjeita
lukudiplomin suorittamisesta ja sopii suoritustavoista oppilaiden kanssa.
Seuraavilla sivuilla on tehtäväehdotuksia eri luokka-asteille.

1. ja 2. luokille (yksi tehtävä kirjaa kohti)

 • Tehtävä 1: Piirrä kuva kirjan päähenkilöstä ja itsestäsi.
 • Tehtävä 2: Valitse kirjasta yksi esine. Piirrä tai muovaile se.
 • Tehtävä 3: Etsi ja kirjoita kirjasta kymmenen (10) kiinnostavaa sanaa.
 • Tehtävä 4: Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä kuva.
 • Tehtävä 5: Suunnittele kirjalle uusi etukansi.
 • Tehtävä 6: Valitse runo ja piirrä siitä kuva.
 • Tehtävä 7: Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat.
 • Tehtävä 8: Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta lausetta.
 • Tehtävä 9: Valitse runo, josta pidät. Lue se muille.
 • Tehtävä 10: Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.


VA-LIT-SE YK-SI TEH-TÄ-VÄ (1. ja 2. LUO-KIL-LE)

Piir-rä ku-va kir-jan pää-hen-ki-lös-tä ja it-ses-tä-si.
Va-lit-se kir-jas-ta yk-si e-si-ne. Piir-rä tai muo-vai-le se.
Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta 10 kiin-nos-ta-vaa sa-naa.
Va-lit-se kir-jas-ta jo-kin ta-pah-tu-ma-paik-ka ja piir-rä sii-tä kuva.
Suun-nit-te-le kir-jal-le uu-si e-tu-kan-si.
Va-lit-se ru-no ja piir-rä sii-tä ku-va.
Piir-rä ka-ksi kir-jan hen-ki-lö-ä. Kir-joi-ta pu-he-kup-liin, mi-tä he sa-no-vat.
Et-si ja kir-joi-ta kir-jas-ta kol-me mie-len-kiin-tois-in-ta lau-set-ta.
Va-lit-se ru-no, jos-ta pi-dät. Lu-e se muil-le.
Tee ku-vin ja sa-no-in a-ja-tus-kart-ta pää-hen-ki-lös-tä.

3. ja 4. luokille (yksi tehtävä kirjaa kohti)

 • Tehtävä 1: Valitse kirjasta paras kohta. Piirrä tai kerro tapahtumista.
 • Tehtävä 2: Valitse runo ja piirrä siitä kuva.
 • Tehtävä 3: Suunnittele kirjalle uusi etu- tai takakansi.
 • Tehtävä 4: Piirrä kaksi kirjan henkilöä. Kirjoita puhekupliin, mitä he sanovat.
 • Tehtävä 5: Kirjoita yksi säkeistö lisää valitsemaasi runoon.
 • Tehtävä 6: Etsi ja kirjoita kirjasta kolme (3) mielenkiintoisinta lausetta.
 • Tehtävä 7: Valitse mielestäsi kirjan paras kohta. Lue se luokallesi.
 • Tehtävä 8: Valitse runo, josta pidät. Lue se muille.
 • Tehtävä 9: Tee kuvin ja sanoin ajatuskartta päähenkilöstä.
 • Tehtävä 10: Tee päähenkilön nimestä nimiruno, joka kuvaa päähenkilöä.

Esimerkiksi Pepistä näin:

Pippurisen
Eloisa
Poikatyttö
Pelleilee
Iloisena

5. ja 6. luokille (yksi tehtävä kirjaa kohti)

 • Tehtävä 1: Piirrä runosta sarjakuva.
 • Tehtävä 2: Etsi viisi substantiivia. Tee kustakin kuin-sanan avulla vertaus.
 • Tehtävä 3: Kirjoita kirjan päähenkilölle ostoslista. Perustele valitsemasi ostokset.
 • Tehtävä 4: Kirjoita, mitä haluaisit sanoa jollekin kirjan henkilölle.
 • Tehtävä 5: Suunnittele kirjalle uusi etu- ja takakansi.
 • Tehtävä 6: Kirjoita puhekuplat kirjan kahdelle henkilölle. Valitse puhekupliin sanat, joilla on kirjan tarinan kannalta tärkeä merkitys
 • Tehtävä 7: Etsi runokirjasta kaksi runoa. Vertaa niiden sanoja tai aihetta.
 • Tehtävä 8: Etsi ja kirjoita tietoja lukemasi kirjan kirjailijasta.
 • Tehtävä 9: Kirjoita, mitä kirjan päähenkilölle kuuluu 5 – 10 vuoden kuluttua.
 • Tehtävä 10: Valitse kirjasta kolme henkilöä. Kerro, millaisia unelmia ja pelkoja heillä on.

7.-9. luokille

 • Tehtävä 1: Kirjoita itsestäsi ja lukemastasi kirjan päähenkilöstä. Voit vertailla esimerkiksi ulkonäköä, luonnetta, mielipiteitä, toiminta- ja ajattelutapoja tai elinolosuhteita, ympäristöä, uhkia, toiveita, pettymyksiä ja pyrkimyksiä. Otsikoi esimerkiksi Minä ja (päähenkilön nimi).
 • Tehtävä 2: Valitse lukemastasi teoksesta kolme parasta, mielenkiintoisinta, hauskinta, tai puhuttelevinta lausetta. Voit halutessasi perutella valintasi lyhyesti.
 • Tehtävä 3: Kirjoita suorat sanat jollekin lukemasi kirjan henkilölle. Anna hänen siis kuulla kunniansa tai kehu häntä. Perustele kannanottosi.
 • Tehtävä 4: Kirjoita mielipiteesi jostain teoksessa käsitellystä asiasta.
 • Tehtävä 5: Kirjoita kirja-arvostelu Internettiin Sivupiiri.fi-sivulle siellä annettujen ohjeiden mukaan.
 • Tehtävä 6: Etsi lukemastasi runokirjasta kaksi runoa. Vertaa niitä toisiinsa.
 • Tehtävä 7: Valitse kirjasta jokin tapahtumapaikka ja piirrä siitä maisema.
 • Tehtävä 8: Mitkä asiat tekisit kirjassa toisin? Kirjoita kirjailijalle kirje ja pyydä häntä muuttamaan jokin kirjan kohta mieleiseksesi.
 • Tehtävä 9: Valitse kirjasta huippukohta ja perustele valintasi lyhyesti.
 • Tehtävä 10: Valitse kirjasta jokin noin sivun pituinen kohta, jonka voit dramatisoida (sovittaa näytelmäksi). Älä kopioi henkilöiden puheenvuoroja, vaan kirjoita ne sellaisina, kuin sinä kuvittelet heidän puhuvan tuossa tilanteessa. Anna kohtaukselle nimi.
 • Tehtävä 11: Kirjoita yhden tärkeän päivän päiväkirjamerkinnät päähenkilön puolesta.
 • Tehtävä 12: Piirrä kolmen tai neljän ruudun sarjakuva jostakin kirjan kohtauksesta tai tietokirjan tapahtumasta tai ohjeesta.
 • Tehtävä 13: Tee juonikaavio kirjasta. Merkitse siihen huippukohdat ja tasanteet.
 • Tehtävä 14: Piirrä henkilösuhdekaavio kirjasta.
 • Tehtävä 15: Kirjoita kirjaan uusi loppuratkaisu.
 • Tehtävä 16: Miten tarina jatkuu? Jäikö kirjan loppuratkaisu vaivaamaan mieltäsi? Kirjoita lyhyesti, miten tarina jatkuu.
 • Tehtävä 17: Suunnittele kirjalle uusi etu- ja takakansi. Tuo opettajallesi nähtäväksi myös alkuperäinen.
 • Tehtävä 18: Esittele teoksen kiinnostavin, vaikuttavin tai koskettavin kohta.
 • Tehtävä 19: Täytä jostain kirjasi henkilöstä Ystäväni-kirjan sivu.
 • Tehtävä 20: Suunnittele kirjan sisältöön liittyvä mainos, joka houkuttelee kirjaa tuntemattoman tarttumaan siihen.
 • Tehtävä 21: Piirrä lukemasi kirjan henkilöhahmoja.
 • Tehtävä 22: Mikä kirjan tapahtumista ylittäisi uutiskynnyksen? Millaisen tapahtuman haluaisit uutisoitavaksi?
 • Tehtävä 23: Kirjoita runokirjasta valitsemasi runon sanoista uusi runo.
 • Tehtävä 24: Missä esittäisit runokokoelmasta valitsemasi runon? Perustele vastauksesi.


Tehtäväpohja

Lukudiplomissa kirjojen lukemiseen liittyy tehtäviä, joista opettajat antavat ohjeita.

Voit käyttää tehtäväsuorituksessasi alla olevaa tehtäväpohjaa, jos opettajan kanssa on niin sovittu.

Lukudiplomin tehtäväpohja Worddoc, 23 kb

Lukudiplomin tehtäväpohja PDFpdf, 13 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki