Huolen herätessä

Kun opettajalla tai muulla koulun henkilöstöllä herää huoli oppilaasta tai opiskelijasta, hänen velvollisuutensa on oman arvionsa mukaan olla yhteydessä oppilaaseen/opiskelijaan ja tarvittaessa huoltajaan. Opettajan tai muun henkilön on velvollisuus yhdessä oppilaan/opiskelijan kanssa ottaa yhteys kuraattoriin tai koulupsykologiin ja luovuttaa hänelle kaikki asiaa koskeva tieto.

Mikäli asia vaatii, niin kootaan yksittäisen opiskelijan asiaa käsittelemään monialainen asiantuntijaryhmä (ATR). Ryhmään voidaan nimetä asiantuntijoita jäseniksi vain opiskelijan, tai jos hänellä ei ole edellytyksiä arvioida annettavan suostumuksen merkitystä, hänen huoltajansa suostumuksella. Ryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön.

Ryhmään kuuluu käsiteltävän asian mukaan joitakin seuraavista opiskeluhuoltoa toteuttavista henkilöistä: terveydenhoitaja, kuraattori, psykologi, opinto-ohjaaja ja opiskelijan ryhmänohjaaja tai muu keskeinen opettaja tai henkilö.

• Oppilaalla on oikeus saada tukea koulunkäyntiinsä oppilashuollon henkilöstöltä.
• Oppilaalla on oikeus saada psykologin tai kuraattorin keskusteluapua viimeistään seitsemäntenä työpäivänä.
Kiireellisessä tapauksessa samana tai seuraavana päivänä. Huoltaja ei voi kieltää oppilashuollon palveluja.
• Oppilaalla on oikeus päästä terveydenhoitajan vastaanotolle myös ilman ajanvarausta.
• Oppilaan on osallistuttava perusopetuslain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen.
Luokanvalvoja / luokanopettaja koulun työntekijä, jolla huoli herää

• velvollisuus on ottaa puheeksi huolensa oppilaalle
• arvioi oppilashuollon tuen tarpeen
• -> tarvittaessa ottaa yhteyden oppilashuollon palveluun yhdessä oppilaan kanssa -> pyytää tarvittavat luvan asianosaisilta ja sen jälkeen kokoaa monialaisen asiantuntijaryhmän
Huoltaja

• Oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua
• Huoltajan velvollisuus on ilmoittaa luokanvalvojalle / luokanopettajalle lapsen/nuoren koulunkäyntiin vaikuttavista asioista.
Kouluterveydenhoitaja / Koululääkäri

• tekee kaikille ikäkausitarkastukset ja laajat tarkastukset 1lk, 5lk, 8lk (koululääkäri)
• on terveydenhuollon asiantuntija koulussa
• linkki erikoissairaanhoitoon
• jatkohoitoon ohjaus
• kokoaa tarvittaessa asiantuntijaryhmän
Kuraattori

• tekee oppilas, huoltaja, ryhmä ja luokkatason työtä
• on linkki koulusta lastensuojeluun
• voi olla mukana nivelvaiheen siirtotietokeskustelussa
• kokoaa tarvittaessa asiantuntijaryhmän
Psykologi

• edistää ja tukee lapsen/nuoren yksilöllistä oppimista ja mielenterveyttä
• tekee tarvittaessa tutkimuksia, arviointia ja lausuntoja
• ohjaa jatkotutkimuksiin
• kokoaa tarvittaessa asiantuntijaryhmän

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki