Esi- ja alkuopetus

Vanhan koulun kodikkaissa ja viihtyisissä tiloissa toimivat esi- ja alkuopetusluokat sekä iltapäivähoito esikoululaisille ja iltapäivähoito 1-2 luokkien oppilaille.

Esi- ja alkuopetuksella on käytössä valtakunnallisiin perusteisiin pohjautuva opetussuunnitelma, jonka puitteissa toiminta järjestetään. Esiopetuksen tavoitteena on kehittää lasten sosiaalisia taitoja ja oppimisvalmiuksia siten, että kynnys ensimmäisen luokan aloittamiseen on mahdollisimman matala. Esiopetuksessa lapset tutustuvat samalla koulun oppimisympäristöön sekä oppivat tuntemaan koulun toimintatapoja. Esi- ja alkuopetus tekevät jatkuvasti yhteistyötä.

Esikoulussa opitaan pääasiassa leikin kautta. Lasten oma luova ja vapaa leikkiminen on tärkeää. Opetus on toiminnallista ja etenee lapsen kehitystaso huomioiden. Merkittävää on opiskella kielen perustaitoja kuten puhumista ja kuuntelemista sekä kirjainten tekemistä ja tunnistamista. Matemaattisen ajattelun perustaitoja opiskellaan pelaten ja leikkien. Numeroiden tekeminen ja tunnistaminen liittyy myös opetukseen. Lisäksi kädentaidot, liikunta ja musiikki ovat tärkeitä esiopetuksen alueita.

Alkuopetus rakentuu varhaiskasvatuksessa saavutetulle perustalle. Alkuopetuksen tehtävänä on kehittää valmiuksia myöhemmälle työskentelylle ja oppimiselle. Näitä valmiuksia ovat luku- ja kirjoitustaito, matemaattiset valmiudet sekä oppimis- ja työskentelytaidot. Alkuopetus perustuu monipuolisiin toiminnallisiin työtapoihin, joissa huomioidaan lasten yksilöllinen kehitys ja erilaiset oppimistyylit. Yhteistyötä lapsen, hänen vanhempiensa ja opettajan kanssa pidetään tärkeänä.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki