Oppilaalla on oikeus saada tukea ja ohjausta oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Oppimisen ja koulunkäynnin tuen keskeisenä tavoitteena on vahvistaa oppilaan perustaitoja ja ehkäistä vaikeuksia ennakolta siten, että oppilas saavuttaa oppimistavoitteensa. Koulun tukimuotoja ovat muun muassa eriyttäminen, joustavat ryhmittelyt, tukiopetus, erityisopetus, oppilashuoltotyö, ohjaus ja erityiset opetusjärjestelyt. Oppilaalla on oikeus saada opetukseen osallistumisen kannalta välttämättömät apuvälineet sekä tulkitsemis- ja avustajapalvelut.

Koulunkäynnin ja oppimisen tuki Katajan koulullaOsa-aikainen erityisopetus

Osa-aikainen erityisopetus on yksi keino tukea oppilasta muun opetuksen ohessa ja sitä annetaan kaikilla tuen tasoilla (yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityinen tuki). Koulullamme osa-aikaista erityisopetusta annetaan joko samanaikais-, yksilö- tai pienryhmäopetuksena. Annettavan tuen määrä ja kesto suunnitellaan yksilöllisesti yhteistyössä opettajan ja huoltajien kanssa. Puheopetusta annetaan jaksoittain 1.-4.luokilla.

Osa-aikaista erityisopetusta antavat Anna-Maija Heikkilä, puh. 044-4294563: 0.-3. lk ja 6. lk, Heli Jokelainen 2. lk ja Maarit Viitanen


Kouluterveydenhuolto

Kouluterveydenhuollon tavoitteena on koko kouluyhteisön hyvinvoinnin ja oppilaiden terveyden edistäminen sekä terveen kasvun ja kehityksen tukeminen. Työtä tehdään luottamuksellisesti yhdessä oppilaiden, vanhempien, opettajien ja muun oppilashuollon henkilöstön kanssa. Huoltajat voivat ottaa yhteyttä ja varata ajan oppilaan terveyttä ja hyvinvointia koskevissa asioissa.

Terveydenhoitajan määräaikaistarkastukset toteutetaan vuosittain. Lääkärin tarkastus sisältyy laajoihin tarkastuksiin (1 lk, 5 lk ja 8 lk), joissa arvioidaan koko perheen hyvinvointia ja joihin kutsutaan molemmat vanhemmat mukaan.

Terveydenhoitaja Tarja Moilanen puh. 044-4195 105 on koululla torstaisin. Häneen voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Toimintaterapia

Kuntoutuksen osaajana toimintaterapeutti tukee oppilaan arjen toimintakykyä ja lapsen kehitystä yhteistyössä opettajien ja muiden koulun aikuisten kanssa. Käytännön työ on luokkatyöskentelyyn osallistumista opettajan työparina ja oppilaan apuna. Toimintaterapeutti ehdottaa ja kokeilee tarvittaessa oppilaan kanssa apuvälineitä tai erilaisia työskentelytapoja. Toimintaterapeutti voi tarvittaessa ohjata pienryhmiä esimerkiksi oppilaan sosiaalisten taitojen tukemiseksi. Yhteistyö toimintaterapeutin kanssa on aina tavoitteellista ja tapahtuu yhteistyössä vanhempien kanssa.
Toimintaterapeutti Mari Rautiola työskentelee tiistaisin koululla. Häneen saa yhteyden Wilman kautta.

Koulukuraattori

Kuraattori on käytettävissä lapsen koulunkäyntiin liittyvissä huolen tilanteissa ja hän osallistuu oppilashuoltoryhmän toimintaan tarvittaessa. Kuraattori toimii yhteistyössä vanhempien ja koulun henkilökunnan kanssa. Kuraattorille voi varata ajan.
Koulukuraattori on Maarit Eskola, puh. 044 4294 486. Häneen voi olla yhteydessä myös Wilman kautta.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki