Opetussuunnitelma

Opetussuunnitelma perustuu valtakunnallisiin perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin. Jokaisella oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka laatimisessa ovat mukana oppilas, hänen huoltajansa, opettajat, koulunkäyntiavustajat sekä muita asiantuntijoita, jotka työskentelevät oppilaan kanssa.


Keskeistä opetus- ja oppimistilanteessa ovat onnistumisen elämykset ja oppimis- ja elämäntaitojen oppiminen. Tavoitteena on, että oppilas koulusta lähtiessään kykenisi MAHDOLLISIMMAN OMATOIMISENA MAHDOLLISIMMAN ITSENÄISEEN ELÄMÄÄN.


Opetuksen keskeisiä periaatteita ovat opetuksen eheyttäminen, aihekokonaisuuksien sisällyttäminen oppiaineisiin sekä opetuksen elämänläheisyys, toiminnallisuus ja tekemällä oppiminen. Oppiaineina ovat äidinkieli, matematiikka, musiikki, kuvaamataito, liikunta, käsityö, kotitalous ja kodinhoito sekä tietotekniikka integroituna muihin oppiaineisiin. Oppiaineita yhdistetään oppiainekokonaisuudeksi, kuten orientoitumisaineet, joka sisältää uskontokasvatuksen, elämänkatsomustiedon, itsenäistymisopetuksen, ympäristötiedon, biologian, maantiedon, yhteiskuntaopin, historian, terveystiedon ja työkasvatuksen.


Opetusta järjestetään myös toiminta-alueittain. Näitä ovat motoriset taidot, kieli ja kommunikaatio, sosiaaliset taidot, päivittäiset toimintojen taidot ja kognitiiviset taidot.

Pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä oppivelvollisuus kestää 11 vuotta. 2-vuotisen esiopetuksen jälkeen perusopetus kestää yhdeksän vuotta. Lisäksi oppilailla on mahdollisuus 10-luokkaan.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki