Viemäriliittymissopimus

Liittymissopimus tehdään Ylivieskan Vesiosuuskunnalla, josta saa tarvittavia lisätietoja.

Jätevesien käsittely haja-asutus alueella

Lisätietoja saa rakennustarkastajalta puh. 044-4294 237 ja
ympäristösihteeriltä puh. 044-4294 277

Ylivieskan kaupungin viemärilaitoksen maksutaksat

1. Yleistä

Ylivieskan kaupungin viemärilaitos perii liittymistä ja käyttöä koskevat sopimusten ehdot ja yleiset toimitusehdot
huomioon ottaen liittymismaksua, perusmaksua sekä muita tämän taksan mukaisia maksuja laitoksen tuottamista
palveluista.

2. Liittymismaksu

2.1 Liittymismaksun määräytyminen jätevesiviemäröinnin toiminta-alueella

Viemärilaitoksen liittymismaksu määräytyy kiinteistön käyttötarkoi­tuksen, laajuuden ja palveluiden perusteella.

Liittymismaksu oikeuttaa kiinteistön liittymään laitoksen verkostoon. Tonttiviemärin rakentamisen, kunnossapidon,
uudelleenrakentamisen ja maanrakennustyöt suorittaa kustannuksellaan liittyjä. Liitostyön tekee aina laitos.

Liittymismaksu ei ole arvonlisäverollista. Muihin maksuihin lisätään alv 24%.

Asiakas voi siirtää liittymismaksulla saamansa edut kiinteistön luovutuk­sen yhteydessä sen uudelle omistajalle tai
haltijalle. Liittymismaksu pa­lautetaan, kun liittymän palvelujen käyttö lakkaa kiinteistöllä pysyvästi rakennusten
poistuessa käytöstä ja liittymissopimus irtisanotaan. Asiakkaalta veloitetaan erikseen liittymän purkamisesta
aiheutuvat mahdollisesti arvonlisäveron alaiset palvelut ja liittymismaksu palautetaan sen suuruisena kuin se on
aikanaan maksettu, eikä sille lasketa indeksikorotuksia tai korkoja. Edellä mainittua sovelletaan vain 1.4.2004
jälkeen liittyneiden liittymismaksuihin. Sitä ennen maksetut säilyvät entisellään.


2.2 1-perheen omakotitalojen liittymismaksu

1-perheen omakotitalojen liittymismaksu (YLa ) on suuruudeltaan
YLa = 2500 €

1-perheen omakotitalojen liittymismaksu on asuinrakennusten liittymismaksun perusyksikkö.

2.3 Muiden asuinrakennusten liittymismaksut

Muiden asuinrakennusten liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = (1+ (n-1)*k)* YLa)
n = asuinhuoneistojen lukumäärä
k = kiinteistötyypin mukainen kerroin

 • rivitalot, k= 0,17
 • kerrostalot, k= 0,12

YLa= 2500 €, liittymismaksun perusyksikkö ( 1-perheen omakotitalot )

2.4 Muiden rakennusten liittymismaksut

Muiden kuin asuinrakennusten liittymismaksu määräytyy seuraavasti:

L = A* k* YLm

YLm= liittymismaksun perusyksikkö muiden rakennusten osalla
YLm= 1,75 € /m2

k = kiinteistötyypin mukainen kerroin
k= 3,0, kuten ainakin;

 • liikerakennukset,
 • teollisuusrakennukset,
 • julkiset rakennukset

A = rakennusluvan mukainen kiinteistön kerrosala


2.5 Liittymismaksujen porrastus muiden kuin asuinrakennusten osalla


Liittymismaksua porrastetaan suurten rakennusten kohdalla siten, että kiinteistötyypin mukainen kerroin (k)
muuttuu porrastetusti kiinteistön rakennusluvan mukaisen kerrosalan kasvaessa.

rakennusluvan mukainen kerrosala m2
kiinteistötyypin mukainen kerroin
< 10 000 10 000-20 000 > 20 000
k= 3 1,0 0,5

2.6 Lisäliittymismaksu

Laitos perii lisäliittymismaksua, kun asiakkaan liittymismaksun perustee­na olevat olosuhteet kiinteistöllä muuttuvat
liittymismaksun määräämisen jälkeen. Lisäliittymismaksua peritään,

 • asuinrakennusten osalta, kun asuinhuoneistojen määrä kasvaa
 • muiden rakennusten osalta, kun määräytymisperusteena olevan kerrosalan muutos on vähintään 10 %.


Asuinrakennusten osalla lisäliittymismaksu lasketaan lisääntyneiden huoneistojen määrän ja voimassa olevan
perusyksikön perusteella. Liittymismaksua ei palauteta asuinhuoneistojen määrän vähetessä, rakennus tai sen osan
purettaessa tai tuhoutuessa.

Lisäliittymismaksuun sovelletaan kohdan 2.1 ehtoja maksun palauttamisen osalta 1.4.2004 lukien.

2.7 Liittymismaksujen määräytyminen toiminta-alueen ulkopuolella

(Kaupunginvaltuusto 23.3.2010 §17)

Tätä taksarakennetta sovelletaan myös viemärilaitoksen toiminta-alueella , mikä sijaitsee
asemakaava-alueiden ulkopuolella.

 • Viemärilaitos laatii jokaisen erillisen toiminta-alueen ulkopuolisen viemäröintihankkeen suunnitelman
  tonttijohtoineen. Suunnitelmat tehdään siten, että maanomistajat hyväksyvät mailleen rakennettavaksi
  suunnitelman mukaisen viemäriverkoston runkolinjan, oman tonttijohtonsa sekä tarvittaessa toisten
  kiinteistöjen tonttijohtojen osalta.
 • Toiminta-alueen ulkopuolisen viemäröintisuunnitelman hyväksyy teknisten palveluiden lautakunta.
  Suunnitelmaan merkitään laitoksen omistukseen tuleva runkolinja tarkastuskaivoineen sekä tonttijohdot.
  Tarkastuskaivot ovat tonttijohtojen liittämiskohtia.
 • Jätevesiviemäriverkoston rakentaminen aloitetaan toiminta-alueen ulkopuolella, jos vähintään 2/3 olemassa
  olevista asuinkiinteistöistä on antanut sitoumuksensa liittymisestä verkostoon sen rakentamisen yhteydessä.
  Rakentamiseen ei ryhdytä , mikäli kiinteistön laskennalliset liittämiskustnnukset ovat kalliimmat kuin kiinteistön
  omat järjestelmät, elleivät asukkaat välttämättä niin halua.

Viemärin rakentaminen ei itsessään aiheuta liittymispakkoa. Kyläkunnille mahdollistetaan myös oman
puhdistusjärjestelmän rakentaminen heidän niin halutessaan.

Alueilla, jotka jäävät viemäröitävän alueen ulkopuolelle, jätevedet käsitellään talokohtaisesti tai taloryhmittäin
pääsääntöisesti pienpuhdistamoja käyttäen.

 • Kiinteistön liittämiskutannukset rakennettavaan viemäriiin koostuvat liittymismaksusta ja rakentamismaksusta.
  Liittymismaksun suuruus on liittymishetken asemakaava-alueen liittymismaksu johon lisätään tonttijohtojen
  rakentamismaksu. Kiinteistökohtainen rakentamismaksu saadaan kun rakentamiskustannuksista vähennetään
  liittymismaksut ja avustukset. Saatu erotus jaetaan nykyisten ja tulevien liittyjien yhteismäärällä.
  Maksun suuruuden hyväksyy teknisten palveluiden lautakunta. Myöhemmin (yli vuosi käyttöönottopäivästä) liittyville
  asuinkiinteistöille maksu on korkeampi. Rakentamismaksussa ei tuolloin huomioida mahdollisia avustuksia ja
  liittymismaksun laseknnassa käytetään voimassa olevaa taksaa.

Rakentamismaksuun lisätään arvonlisävero. Liittymismaksun ja rakentamismaksun voi maksaa 1-3 erässä.
Maksuihin lisätään korko, joka on suuruudeltaan 1 vuoden euribor +0,5.
Liittymismaksujen määrittäminen tapahtuu hankekohtaisesti siten, että maksujen määrittämisessä otetaan
huomioon vesihuoltolain vaatimukset aiheuttamisperiaatteesta ja taksojen läpinäkyvyydestä. Koska investointi
mitoitetaan myös myöhemmin liittyviä kiinteistöjä varten, aiheuttaa se lisäkustannuksia kaupungille investointiin,
kunnossapitoon, rahoitukseen ja myöhemmin erikseen tehtävään liittämistyöhön.

 • Muiden kuin asuinrakennusten esim. runsaasti vettä käyttävä teollisuus ja laadultaan tavanomisesta poikkeavaa
  jätevettä tuottavien liittyjien osalta liittymis- ja käyttömaksut määrätään erityissopimuksella tapauskohtaisesti.
 • Kiinteistöltä verkoston runkolinjan tarkastuskaivoon rakennettavan tonttijohdon kustannukset kuuluvat kiinteistölle.
  Varsinainen liitostyö laitoksen omistamaan tarkastuskaivoon sisältyy liittymismaksuun. Liitostyön saa tehdä vain
  Ylivieskan kaupungin viemärilaitos tai Ylivieskan vesiosuuskunta.
 • Käyttö- ja perusmaksun osalta sovelletaan viemärilaitoksen kulloinkin voimassa olevaa maksutaksaa.

3. Käyttömaksut

3.1 perusmaksu (Kaupunginvaltuusto 13.11.2007 §62, lisäys)

Perusmaksu määräytyy kiinteistöllä olevan päävesimittarikoon mukaan ensimmäisenä vuonna ja tulee
täysimääräiseksi kahtena seuraavana vuotena seuraavasti:

mittarikoko
€/vuosi 2008
€/vuosi 2009
€/2010
NS20 15 30 45
NS20-32 100 200 300
NS40 130 260 390
NS50 165 330 495

3.2 Veden kulutuksen mukainen käyttömaksu

Käyttömaksun perusteena on kiinteistön käyttämän veden määrä. Se mitataan laitoksen asentamalla vesimittarilla.
Käyttömaksu peritään erikseen vedenhankinnasta ja viemäröinnistä. Asuinkiinteistöjen ja niihin vesihuollon suhteen
rinnastettavien kiinteistöjen käyttömaksu on

 • jätevesi 3,35 €/m3 (alv 0 %)

Erityisestä syystä poikkeustapauksessa laitos voi periä käyttömaksun käytetyn veden tai poisjohdetun
viemäriveden arvioidun määrän perusteella.

Jos asiakas johtaa hulevetensä jätevesiviemäriin, vaikka alueella on järjestetty erillisviemäröinti, laitos perii
korotettua käyttömaksua. Korotuksen suuruus on 100 %.

4. Viivästyskorko ja perimiskustannukset

Viivästyskorko on kulloinkin voimassa oleva korkolain mukainen korko. Perimiskustannuksina veloitetaan 5 € (sis.alv)
jokaisesta maksukehotuksesta (kulloinkin voimassa oleva kaupungin perimismaksu).

KÄSITTEET

Asiakas
Asiakkaalla tarkoitetaan liittyjää, omistajaa, kiinteistön haltijaa tai muuta osapuolta, joka on vesihuoltolaitoksen
sopijaosapuoli.

Hulevesi

Hulevesi on maan pinnalta, rakennuksen katolta tai muulta vastaavilta pinnoilta poisjohdettavaa sade- tai
sulamisvettä. Myös perustusten kuivatusvedestä käytetään tässä taksassa nimeä ”hulevesi”.

Hulevesiviemäröinti
Hulevesiviemäröinnillä tarkoitetaan huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamista ja käsittelyä.

Jätevesiviemäröinti

Jätevesiviemäröinnillä tarkoitetaan jäteveden poisjohtamista ja käsittelyä.

Tonttijohdot

Tonttijohtoja ovat tonttiviemäri ja tonttihulevesiviemäri. Tonttiviemäri on liittämiskohdan ja rakennuksen välinen
viemäri ja tonttihulevesi­viemäri on liittämiskohdan ja hulevesilaitteiden välinen hulevesiviemäri. Yleisperiaatteet
tonttijohtoja koskevista suunnittelu-, asennus-, muutos-, korjaus- ja kunnossapitotöistä on kirjattu asiakkaan
kanssa tehtävään sopimukseen ja vesihuollon yleisiin toimitusehtoihin.

Tonttijohtojen liittäminen

Laitos on velvollinen määräämään jokaiselle liittyjälle liittämiskohdan. Liittämiskohdassa laitoksen
viemäriverkostojen kunnossapitovelvolli­suus päättyy ja kiinteistön viemärilaitteiston kunnossapitovelvollisuus alkaa.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki