Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030

Suunnittelualue käsittää Alpuminkankaan alueen, joka rajautuu koillisessa Vähänkankaantiehen, kaakossa rautatiealueeseen, lounaassa Paloaseman tonttiin ja luoteessa Ouluntiehen.

Yleiskaava laadittiin oikeusvaikutteisena.

Kaupunginvaltuusto on 17.2.2015 § 15 hyväksynyt Alpuminkankaan osayleiskaava 2030.

Pohjois-Suomen hallinto-oikeudelle on jätetty valitus, jolla haetaan kaupunginvaltuuston päätöksen 17.2.2015 § 15 kumoamista Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 koskevassa asiassa. Hallinto-oikeus on päätöksellään 6.4.2017 nro 17/0096/1 hylännyt kaupunginvaltuuston hyväksymispää-töksestä jätetyt valitukset. Hallinto-oikeuden päätöksestä ei ole valitettu korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Alpuminkankaan osayleiskaava 2030 on siten lainvoimainen 17.5.2017.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki