Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Yleiskaavoitus Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KUULUTUS

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineisto nähtävillä

Ylivieskan kaupunki on Infinergies Finland Oy:n aloitteesta laatimassa tuulivoimapuistoa koskevaa yleiskaavaa Urakkanevan alueelle. Yleiskaava-alue sijoittuu Ylivieskan kaupungin kaakkoisosaan, Nivalan kunnanrajan tuntumaan. Ylivieskan keskustaan kaava-alueelta on noin 15 kilometriä, Sievin keskustaan noin 19 kilometriä ja Nivalan keskustaan noin 7 kilometriä. Kaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan rakentaminen.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 30.5.2017 § 49 asettaa Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan valmisteluvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL 62 §:n ja MRA 30 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 19.6.2017–31.8.2017 välisen ajan.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Raudaskylän kristillisen opiston kirkkosalissa (Opistontie 4–6, 84880 Ylivieska) keskiviikkona 16.8.2017 klo 17.30. Kahvitus klo 17.00 alkaen. Yleisötilaisuus on yhteinen hankkeen YVA-menettelyn kanssa. Tervetuloa!

Kaavan valmisteluvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä maankäyttöyksikössä (Ratakatu 1, 84100 Ylivieska) ja kirjastossa. Kaupunginvirasto on suljettuna 10.7.–28.7.2017 välisen ajan, jolloin ehdotukseen on mahdollisuus tutustua kirjastossa sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa:
http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavaluonnoksesta mielipide. Kaavan valmisteluvaiheen aineistoa koskevat mielipiteet tulee toimittaa kuulemisaikana (31.8.2017 klo 15.00 mennessä) joko osoitteeseen Ratakatu 1, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoitteeseen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Lisätietoja asiasta Ylivieskan kaupungista antaa kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, puh. 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, janne.tolppanen@fcg.fi.

Yleiskaavakarttaluonnos, yleiskaavamerkinnät ja -määräyksetpdf, 3255 kb
Kaavaselostus, valmisteluvaihepdf, 18338 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 1pdf, 1401 kb
Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi, liite 2pdf, 27843 kb
Melu- ja varjostusmallinnukset, liite 3pdf, 13399 kb
Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, liite 4pdf, 9743 kb
Luonto- ja linnustoselvitys, liite 5pdf, 6627 kb
Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, liite 6pdf, 4079 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki