Etusivu Tekniset palvelut Kaavoitus Laadinnassa olevat kaavat Yleiskaavoitus Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

Urakkanevan tuulivoimapuiston osayleiskaava

KUULUTUS

Ylivieskan Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineisto nähtävillä

Ylivieskan kaupunki on Infinergies Finland Oy:n aloitteesta laatimassa tuulivoimapuistoa koskevaa yleiskaavaa Urakkanevan alueelle. Yleiskaava-alue sijoittuu Ylivieskan kaupungin kaakkoisosaan, Nivalan kunnanrajan tuntumaan. Ylivieskan keskustaan kaava-alueelta on noin 15 kilometriä, Sievin keskustaan noin 19 kilometriä ja Nivalan keskustaan noin 7 kilometriä. Kaava laaditaan Maankäyttö- ja rakennuslain 77 a §:n mukaisena oikeusvaikutteisena yleiskaavana, jolloin sitä voidaan suoraan käyttää rakennusluvan myöntämisen perusteena. Yleiskaavan tavoitteena on mahdollistaa enintään 9 tuulivoimalan rakentaminen.

Ylivieskan teknisten palveluiden lautakunta on päättänyt kokouksessaan 20.2.2018 § 16 asettaa Urakkanevan tuulivoimayleiskaavan ehdotusvaiheen aineiston julkisesti nähtäville MRL:n 65 §:n ja MRA 27 §:n mukaisesti. Aineisto on nähtävillä 5.3.2018–9.4.2018 välisen ajan.

Yleiskaavaa koskeva yleisötilaisuus järjestetään Ylivieskan kaupungintalon valtuustosalissa (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) tiistaina 13.3.2018 klo 18.00. Kahvitarjoilu klo. 17.30 alkaen. Tervetuloa!

Kaavan ehdotusvaiheen aineisto sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelma ovat nähtävillä Ylivieskan kaupungintalolla maankäyttöyksikössä (Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska) sekä kaupungin internetsivuilla osoitteessa: http://www.ylivieska.fi/laadinnassa_olevat_kaavat/yleiskaavoitus.

Osallisilla ja kuntalaisilla on oikeus esittää kaavaehdotuksesta muistutus. Kaavan ehdotusvaiheen aineistoa koskevat muistutukset tulee toimittaa kuulemisaikana (9.4.2018 klo 15.00 mennessä) joko osoitteeseen Kyöstintie 4, 84100 Ylivieska (kuoreen merkintä kaavoitus/Riitta Konu-Vierimaa) tai sähköpostitse osoittee-seen riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi.

Lisätietoja asiasta Ylivieskan kaupungista antaa kaupunginarkkitehti Risto Suikkari, puh. 044 4294 232, risto.suikkari@ylivieska.fi ja kaavasuunnittelija Riitta Konu-Vierimaa, puh. 044 4294 233, riitta.konu-vierimaa@ylivieska.fi sekä yleiskaavan laadinnasta vastaavasta FCG Suunnittelu ja Tekniikka Oy:stä arkkitehti Janne Tolppanen, puh. 044 278 7307, jan-ne.tolppanen@fcg.fi.

Yleiskaavakarttaehdotus, yleiskaavamerkinnät ja -määräyksetpdf, 3277 kb
Kaavaselostus, ehdotusvaihepdf, 27104 kb
Osallistumis- ja arviointisuunnitelma, liite 1pdf, 1401 kb
Havainnekuvat ja näkymäalueanalyysi, liite 2pdf, 34898 kb
Melu- ja varjostusmallinnukset, liite 3pdf, 15808 kb
Tuulivoimapuiston arkeologinen inventointi, liite 4pdf, 9743 kb
Luonto- ja linnustoselvitys, liite 5pdf, 6627 kb
Vastine osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta annettuihin lausuntoihin ja mielipiteisiin, liite 6pdf, 4106 kb
YVA-yhteysviranomaisen YVA-selostuksesta antaman lausunnon huomioon ottaminen yleiskaavassa, liite 7pdf, 59 kb
Vastine luonnosvaiheen lausuntoihin ja mielipiteisiin, liite 8pdf, 10956 kb

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki