Rakennuslupa

Rakennuksen rakentamiseen on oltava rakennuslupa. Rakennuslupa tarvitaan myös sellaiseen
korjaus- ja muutostyöhön, joka on verrattavissa rakennuksen rakentamiseen, laajentamiseen tai sen
kerrosalaan laskettavan tilan lisäämiseen. Rakennuslupa tarvitaan esimerkiksi rakennukseen
liittyvän ja autokatoksen muuttamiseen umpinaiseksi autotalliksi. Muuta kuin edellä tarkoitettua
rakennuksen korjaus- tai muutostyötä varten tarvitaan rakennuslupa, jos työllä ilmeisesti voi olla
vaikutusta rakennuksen käyttäjien turvallisuuteen tai terveydellisiin oloihin. Tällainen toimenpide
on esimerkiksi saunan rakentaminen niin sanottuun kuivaan tilaan, kuten vaatehuoneeseen.
Myös rakennuksen tai sen osan käyttötarkoituksen olennaista muuttamista varten tarvitaan
rakennuslupa. Rakennuksen osalla tarkoitetaan huoneistoa, sen osaa tai rakennuksessa olevaa muuta
tilaa, kuten askarteluhuonetta, pesutupaa, varastoa ja autotallia. Luvanvaraisuutta harkittaessa
otetaan huomioon käyttötarkoituksen muutoksen vaikutus kaavan toteuttamiseen ja muuhun
maankäyttöön sekä rakennukselta vaadittaviin ominaisuuksiin. Lupaa edellyttävänä
käyttötarkoituksen muutoksena pidetään muun muassa loma-asunnon käytön muuttamista pysyvään
asumiseen tai kun asuntoa aletaan käyttää toimistona tai päinvastoin. Lupa voidaan myöntää, jos
muutos ei ole ristiriidassa asemakaavan ja muiden rakentamismääräysten kanssa.
Peruskorjauksen osalta luonne ja laajuus ratkaisevat toimenpiteen luvanvaraisuuden.
Peruskorjaushankkeiden edistämiseksi on säädetty, että hankkeita koskevia
rakennuslupahakemuksia käsiteltäessä voidaan poiketa rakentamiseen muutoin sovellettavista leikki- ja oleskelupaikkoja sekä autopaikkoja koskevista vaatimuksista. Käyttötarkoitusta muutettaessa otetaan kuitenkin huomioon tästä johtuva autopaikkojen tarve.

Määräajan paikallaan pysytettävää rakennusta varten rakennuslupaan voidaan asettaa määräaika.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki