Etusivu Varhaiskasvatus Päivähoitomaksut

Päivähoitomaksut ajalla 1.3.2017 – 31.12.2017

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tulee voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta / jakamisesta.

Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan hoitoa tarvitsevan perheen tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kansaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Katso: Tulot, jotka otetaan / ei oteta huomioon päivähoitomaksun laskennassa

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Laskuri päivähoitomaksun arvioimiseksi

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäistulorajat korkeimmalle maksulle

Perheen
Koko hlöä

Tuloraja euroa/kuukausi

Korkein maksuprosentti

Perheen bruttotulot, joilla korkein maksu

2 1 915 11,5 4 437
3 1 915 9,4 5 000
4 2 053 7,9 5 724
5 2 191 7,9 5 862
6 2 328 7,9 5 999

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 290 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 138 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Peheen nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksu on enintään 290 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 90 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 261 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nintään 20 % nuorimman päivähoidossa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Muutokset varhaiskasvatusoikeuden laajuudessa huomioidaan välittömästi.

Varattu hoitoaika keskimäärin tuntia/viikko

Varattu hoitoaika tuntia/kk

Asiakasmaksu prosenttia korkeimmasta maksusta

Enintään €/kk

alle 15 h/vko 1 – 63 h/kk 40 % 116 €
15 – 20 h/vko
tai varhaiskasvatus
20 h/vko
64 – 86 h/kk 60 % 174 €
21 – 35 h/vko 87 – 150 h/kk 80 % 232 €
yli 35 h/vko yli 150 h/kk 100 % 290 €

– Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy, päivähoitomaksu peritään sen kuukauden osalta
ylemmän tuntimaksuluokan mukaan.
– Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, päivähoitomaksu peritään sopimuksen mukaisen
hoitoajavarauksen mukaisesti.

Maksutonta esiopetusta on 19 h/viikko (noin 84 h/kk). Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 40 %, 60 % tai 80 % . Asiakasmaksu on sama 1.8. - 31.5. välisenä aikana vaikkakin ennen koulun alkua elokuussa ja koulujen lomaaikana hoidon tarve edellyttäisi korkeampaa maksua.

Tilapäinen päivähoidon maksu

Tilapäisestä päivähoidosta peritään 17 €/pv.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat ovat varanneet lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäajan päivystysajaksi, eivätkä peruuta heinäkuulle tehtyä varausta sovittuun määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä paikasta peritään puolet kyseisen ajanjakson maksusta, vaikka kysymyksessä olisi maksuton heinäkuu. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

– Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
– Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois päivähoidosta koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
– Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä pois koko kalenterikuukauden peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
– Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä isyysvapaan ajalta eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisenä aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
– Jos lapsi on poissa ennalta sovitun hoitopäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun hoitopäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.
– Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava päivähoito ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä päivähoito / päivähoitomaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan päivähoidon tarve kirjataan lapsen erityishuoltoohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty päivähoito on kokonaisuudessaan maksutonta.

Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty päivähoito) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom). Lastensuojelun asiakkuus ei automaattisesti tuota oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuttomasta päivähoidosta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

Muita päivähoitomaksuihin liittyviä asioita

Päivähoitomaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos päivähoitomaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa päivähoitotoimistoon maksun tarkistamista varten.

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), päivähoitomaksua ei peritä niiltä päiviltä, mikäli vanhemmat itse järjestävät lapsen hoidon. Hyvityspäivän arvo on kuukausimaksu €/kk : 20 päivällä.

Hoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi haettu ja myönnetty hoito toimintakauden 1.8. - 31.7. sisällä. Mikäli lapsen hoitopaikka on irtisanottu vähintään neljäksi viikoksi ajalla 1.6. - 31.8., lapsi voi palata hoitoon entiseen hoitopaikkaansa 1.9. mennessä.

Kerhomaksut

Kerhomaksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloista ei hyvitetä. Kolme kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 30 €/kk. Kaksi kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 20 €/kk. Elo-, joulu- ja toukokuun kerhomaksu on puolet kuukausimaksusta. Mikäli lapsi jää pois kerhosta, maksu peritään irtisanomiskuukauden loppuun.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus tapahtuu kuukausittain. Erääntyneiden laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto.

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuihin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat toimistosihteerit

Hilkka Lehtola
(maksujen määrittely)
puh. 040 642 9870

Sirpa Hannula
(laskutus)
puh. 040 642 9871

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki