Etusivu Varhaiskasvatus Esiopetus Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen kuraattoripalvelut Ylivieskassa

Esiopetuksen kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksen oppilashuoltoa (Linkki oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin:http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287). Kuraattoripalvelui-den tehtävänä on auttaa ja tukea esiopetuksen piirissä olevia lapsia ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin.

Lain mukaan jokaisella esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus kuraattoripalveluihin ja oikeus akuutissa tilanteessa päästä kuraattorin tai psykologin vastaanotolle samana tai seuraavana työpäivänä. Muissa tilanteissa tapaaminen järjestetään seitsemän päivän sisäl-lä yhteydenotosta käsittäen koulun tai esiopetusyksikön työpäivät. Oppilashuollon psyko-login tai kuraattorin arvion perusteella lapsella on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen kasvuunsa, kehitykseensä tai oppimiseensa liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja pois-tamiseksi.

Mitä kuraattorin työ on?

Kuraattori on koulujen ja esikoulujen sosiaalityöntekijä. Kuraattori tekee yhteistyötä kodin ja esiopetuksen omien toimijoiden lisäksi esimerkiksi sosiaalitoimen, perheneuvolan ja eri-koissairaanhoidon kanssa. Kuraattori ennaltaehkäisee ja poistaa yhdessä muiden oppilas-huollon palvelutahojen kanssa (terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi) lasten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Kuraattori kiinnittää huomiota lapsen arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja ihmissuhteisiin. Koulun ja esikoulun sosiaalityössä lapsen etu merkitsee sitä, että lapsen sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeet huomioidaan ja hän tulee kuulluksi it-seään koskevissa asioissa.

Milloin voin ottaa yhteyttä kuraattoriin?

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos mielessä on huolta esikouluun, kaverisuhtei-siin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyen. Yhteydenotto kuraattoriin tapahtuu joko vanhempien tai esikoulun opettajan aloitteesta. Kuraattorin kans-sa voi yhdessä pohtia keinoja ja tarvittaessa suunnitella millaista yhteistyötä lapsi sekä vanhemmat ja esikoulun aikuiset voivat asiassa tehdä. Kuraattori ohjaa esioppilasta ja huoltajia tarpeen mukaan muiden esiopetuksen oppilashuollon toimijoiden tai esiopetuksen ulkopuolisten palveluiden piiriin.

Kuraattori toteuttaa omalta osaltaan päiväkotien esiopetuksen yhteisöllistä sekä yksilökoh-taista oppilashuoltotyötä. Kuraattori on vaitiolovelvollinen. Huoltajan on hyvä tietää, että esikoulun henkilökunnalla on velvollisuus tuoda muut kuin oppimiseen liittyvät huoliasiat kuraattorin tai koulupsykologin tietoon. Näissä tilanteissa esikoulun henkilökunta on aina ensin yhteydessä huoltajaan.

Miten saan yhteyden kuraattoriin?

Tavoitat kuraattorin parhaiten puhelimen välityksellä. Ole rohkeasti yhteydessä!

esiopetuksen kuraattori Mervi Perttula p. 040 6359 885
vastaava kuraattori Leea Savela-Leppänen p. 044 4294 486

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki