Etusivu Varhaiskasvatus Esiopetus Esiopetuksen oppilashuolto

Esiopetuksen oppilashuolto

Kuraattoripalvelut

Esiopetuksen kuraattoripalvelut ovat osa esiopetuksen oppilashuoltoa (Linkki oppilas- ja opiskelijahuoltolakiin: www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2013/20131287). Kuraattoripalveluiden tehtävänä on auttaa ja tukea esiopetuksen piirissä olevia lapsia ja heidän perheitään sosiaalityön keinoin.

Lain mukaan jokaisella esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus kuraattoripalveluihin ja oikeus akuutissa tilanteessa päästä kuraattorin tai psykologin vastaanotolle samana tai seuraavana työpäivänä. Muissa tilanteissa tapaaminen järjestetään seitsemän päivän sisällä yhteydenotosta käsittäen koulun tai esiopetusyksikön työpäivät. Oppilashuollon psykologin tai kuraattorin arvion perusteella lapsella on oikeus saada riittävä tuki ja ohjaus hänen kasvuunsa, kehitykseensä tai oppimiseensa liittyvien vaikeuksien ehkäisemiseksi ja poistamiseksi.

Mitä kuraattorin työ on

Kuraattori on koulujen ja esikoulujen sosiaalityöntekijä. Kuraattori tekee yhteistyötä kodin ja esiopetuksen omien toimijoiden lisäksi esimerkiksi sosiaalitoimen, perheneuvolan ja erikoissairaanhoidon kanssa. Kuraattori ennaltaehkäisee ja poistaa yhdessä muiden oppilashuollon palvelutahojen kanssa (terveydenhoitaja, lääkäri ja psykologi) lasten fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia. Kuraattori kiinnittää huomiota lapsen arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja ihmissuhteisiin. Koulun ja esikoulun sosiaalityössä lapsen etu merkitsee sitä, että lapsen sosiaaliset ja emotionaaliset tarpeet huomioidaan ja hän tulee kuulluksi itseään koskevissa asioissa.

Milloin voin ottaa yhteyttä kuraattoriin

Huoltajana voit ottaa kuraattoriin yhteyttä, jos mielessä on huolta esikouluun, kaverisuhteisiin, kotioloihin, perhetilanteen muutokseen tai lapsen omaan vointiin liittyen. Yhteydenotto kuraattoriin tapahtuu joko vanhempien tai esikoulun opettajan aloitteesta. Kuraattorin kanssa voi yhdessä pohtia keinoja ja tarvittaessa suunnitella millaista yhteistyötä lapsi sekä vanhemmat ja esikoulun aikuiset voivat asiassa tehdä. Kuraattori ohjaa esioppilasta ja huoltajia tarpeen mukaan muiden esiopetuksen oppilashuollon toimijoiden tai esiopetuksen ulkopuolisten palveluiden piiriin.

Kuraattori toteuttaa omalta osaltaan päiväkotien esiopetuksen yhteisöllistä sekä yksilökohtaista oppilashuoltotyötä. Kuraattori on vaitiolovelvollinen. Huoltajan on hyvä tietää, että esikoulun henkilökunnalla on velvollisuus tuoda muut kuin oppimiseen liittyvät huoliasiat kuraattorin tai koulupsykologin tietoon. Näissä tilanteissa esikoulun henkilökunta on aina ensin yhteydessä huoltajaan.

Miten saan yhteyden kuraattoriin

Tavoitat kuraattorin parhaiten puhelimen välityksellä. Ole rohkeasti yhteydessä! Jussi Puurunen p. 040 4857 288 ja Mervi Perttula p. 040 6359 885

Koulupsykologipalvelut

Koulupsykologin työn tavoitteena on tukea oppilaiden psyykkistä hyvinvointia sekä ennalta ehkäistä ja ratkoa koulunkäyntiin liittyviä pulmia yhteistyössä oppilaiden, huoltajien ja opettajien kanssa. Koulupsykologiin voi olla yhteydessä mm., kun oppilas kaipaa keskustelutukea tai tarvitsee selvitystä

  • tunne-elämän vaikeuksiin (huolet, masentunut mieliala, pelot, ym.)
  • elämän kriisitilanteisiin
  • oppimisvaikeuksiin
  • tarkkaavaisuuden ja koulutyöskentelyn pulmiin

Vanhemmat voivat olla yhteydessä koulupsykologiin lapsensa asioissa. Myös opettajat tai esim. terveydenhoitaja voivat ohjata oppilaan koulupsykologin vastaanotolle. Koulupsykologikäynnit ovat vapaaehtoisia, luottamuksellisia ja maksuttomia.

Koulupsykologi osallistuu tarvittaessa oppilaiden oppimisvaikeuksien selvittelyyn, ja voi huoltajien suostumuksella tehdä oppilaalle psykologiset oppimistutkimukset.

Koulupsykologi osallistuu myös koulun ennaltaehkäisevän, yhteisöllisen oppilashuollon suunnitteluun oppilaiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Koulupsykologin antama tuki on useimmiten lyhytkestoista. Oppilas ja perhe voidaan tarvittaessa ohjata eteenpäin saamaan koulun ulkopuolista tukea.

Koulukypsyysarviot

Koulukypsyysarviot tulevat ajankohtaisiksi esikouluiässä, jos pohditaan lapsen valmiuksia aloittaa koulu ikäluokkansa mukaisesti. Kouluvalmiustutkimukset suorittaa koulupsykologi. Tutkimuksissa kartoitetaan lapsen oppimiskykyä erilaisten tehtävien avulla, jotka mittaavat esimerkiksi muistamista, päättelyn taitoja ja työskentelyn tehokkuutta. Kyseisten tutkimusten avulla selvitetään lapsen senhetkinen kykytaso. Lisäksi kartoitetaan lapsen vahvuudet ja haasteet, joihin lapsi tarvitsee mahdollisesti tukea. Tutkimusten pohjalta voidaan myös joissain tapauksissa päätyä esikoulun kertaamiseen yhteistuumin vanhempien kanssa.

Koulupsykologi Hanna Kelhä puh. 040 157 9451,
puhelinaika päivittäin klo 12-13
hanna.kelha@edu.ylivieska.fi

Yhteystiedot

Vastaava kuraattori
Leea Savela-Leppänen
p. 040 485 7288
Päiväkotien esiopetus, Ylivieskan lukio, Jedu Ylivieska
leea.savela@ylivieska.fi

Kuraattori
Maarit Eskola p. 044 4294 486
Jokiranta, Ojakylä, Ranta, Vähäkangas
maarit.eskola@ylivieska.fi

Kuraattori
Mervi Perttula p. 040 635 9885
Kataja, Kivioja, Niemelä, Päivärinta, Rahkola, Raudaskoski
mervi.perttula@edu.ylivieska.fi

Koulupsykologi
Hanna Kelhä p. 040 157 9451
puhelinaika klo 12–13
Esiopetus (päiväkotien ja alakoulujen esiopetus), Alakoulut
hanna.kelha@edu.ylivieska.fi

Koulupsykologi
Heikki Takkunen p. 040 843 5203
Jokiranta, lukio, Jedu Ylivieska
heikki.takkunen@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki