Etusivu Varhaiskasvatus Usein kysyttyä

Usein kysyttyä

Milloin saan tiedon lapseni hoitopaikasta ?

Päivähoitohakemus jätetään viimeistään neljä kuukautta ennen hoidon tarpeen alkamista.

Mikäli päivähoidon tarpeen alkamisajankohta ei ole ennakoitavissa ja äkillinen hoitopaikan tarve johtuu työllistymisestä, opiskelusta tai koulutuksesta, päivähoitopaikkaa haetaan viimeistään kaksi viikkoa ennen hoidon tarpeen alkamista.

Tieto myönnetystä päivähoitopaikasta tai palvelusetelistä lähetetään perheille postitse. Usein perheeseen otetaan yhteyttä myös puhelimitse. Elokuun alkupuolen hoitojärjestelyistä ilmoitetaan kesäkuun aikana. Muulloin hoitopaikasta ilmoittaminen ajoittuu lähelle päivähoidon alkamisen ajankohtaa.

Miksi tieto voi tulla lähellä hoidon aloitusta, vaikka olen hakenut paikkaa hyvissä ajoin?

Vapautuvia päivähoitopaikkoja täytetään lasten hoidon alkamisajankohdan mukaan. Tästä johtuen päätös hoitopaikasta tulee lähellä hoidon alkamisen ajan kohtaa.

Pääsevätkö sisarukset samaan hoitopaikkaan tai samaan lapsiryhmään päiväkodissa?

Pääsääntöisesti sisarukset pääsevät samaan hoitopaikkaan.

Päiväkodeissa on lasten erilaisten tarpeiden vuoksi omat lapsiryhmät esim. alle 3-vuotiaille / 3- 5-vuotiaille/ 3-6-vuotiaille / 6-vuotiaille, joten sisarusten hoito järjestetään iän mukaisessa vertaisryhmässä.

Lapseni on aloittamassa päivähoidon, miten tutustuminen järjestyy ?

Lapsen tutustuminen hoitopaikkaan ja hoitopaikan päivärytmiin suunnitellaan perheen toiveiden mukaisesti yhdessä vanhempien kanssa. Hyvin suunniteltu ja toteutettu tutustuminen helpottaa lapsen päivähoidon aloitusta.

Päivähoidon aloitus käynnistyy lapsen kotiin tehtävällä tutustumiskäynnillä, jolloin päivähoidon työntekijä tutustuu lapseen ja hänen perheeseensä sekä kuuntelee vanhempien ajatuksia päivähoidon aloittamisesta. Seuraavaksi on vuorossa lapsen ja vanhempien tutustumiskäynnit hoitopaikkaan ennen hoidon aloittamista. Halutessaan vanhemmat voivat käydä tutustumassa hoitopaikassa ensin ilman lasta. Usein tuttu päivähoidon työntekijä on päivähoidon alkaessa vastaanottamassa lasta ja helpottamassa eroa vanhemmista.

Miksi päiväkotimme tai perhepäivähoitokoti on kiinni koulujen loma-aikoina?

Koulujen loma-aikoina suuri osa lapsista on pois päivähoidosta, joten monet päivähoitopaikoista suljetaan ja toimintaa keskitetään päivystäviin päiväkoteihin. Näin toimien pystymme kohdentamaan henkilöstön työpanoksen niihin aikoihin, jolloin suurin osa lapsistakin on hoidossa.

Miten toimin kun perhepäivähoitaja sairastuu ennalta arvaamatta?

Perhepäivähoitajan äkillisten tai ennalta tiedettävien poissaolojen ajalle (esim. hoitajan sairastuessa, hoitajan ollessa työajan tasausvapaalla tai koulutuksessa) lapselle varataan varahoitopaikka heti hoitosuhteen alkaessa, mikäli vanhemmat niin haluavat. Hoitajan töistä poissaolon pitkittyessä varahoidon järjestelyistä sovitaan erikseen.

Perhepäivähoitajan äkillisissä poissaoloissa hoitaja ilmoittaa asiasta vanhemmille, jotka puolestaan ottavat puhelimitse tai tekstiviestillä yhteyttä varahoitopaikkaan ja ilmoittavat lapsen tulosta, tarvittavista hoitopäivistä ja -ajoista.

Mikä on vasu?

Lapsen vanhemmat ja päivähoidon työntekijä laativat kolmen kuukauden kuluttua päivähoidon alkamisesta lapsen kasvun, kehittymisen ja oppimisen tueksi henkilökohtaisen varhaiskasvatussuunnitelman (vasu) . Yhdessä laadittu lapsen varhaiskasvatussuunnitelma ohjaa päivähoidossa kasvatustyön toteuttamista. Vasu-keskustelut käydään vanhempien kanssa kerran vuodessa.

Päivähoidon työntekijät laativat vasujen pohjalta lasten vahvuuksien ja tarpeiden mukaisen lapsiryhmän varhaiskasvatussuunnitelman.

Leikki-ikäiseni tarvitsisi ikäistään seuraa, mitä vaihtoehtoja hänelle on vaikka vanhempi on kotona?Miten toimin lapseni hoitopaikan kanssa jäädessäni äitiyslomalle?

Alle kouluikäisellä lapsella on vanhempainrahakauden päätyttyä oikeus päivähoitopaikkaan 20 tuntia viikossa huolimatta siitä, että vanhempi on kotona. Näissä tilanteissa varhaiskasvatusta on kuitenkin mahdollista järjestää 20 viikkotuntia laajempana, jos se on tarpeen lapsen kehityksen, tuen tarpeen tai perheen olosuhteiden takia tai se on muutoin lapsen edun mukaista.
Yhteydenotot ja palveluohjaus: päiväkodin johtajat, perhepäivähoidon ohjaaja, päivähoitotoimisto.

Lapsen ja perheen tilanteeseen kotihoidon lisäksi voi hyvin sopia osallistuminen järjestöjen, seurakunnan ja muiden eri toimijoiden järjestämään monipuoliseen toimintaan (perhekahvilat ja erilaiset kerhot). Näistä mahdollisuuksista kerrotaan lisää osoitteessa Avoimet varhaiskasvatuspalvelut

Hyvä vaihtoehto voi olla myös lapsen osallistuminen osapäiväisen tai osaviikkoisen varhaiskasvatusryhmän (vaka-ryhmä) toimintaan tai varhaiskasvatuspalveluiden kerhotoimintaan.
Näitä paikkoja voi hakea päivähoito- tai kerhohakemuksella ympäri vuoden. Lisätietoja näistä ryhmistä saa palveluohjauksesta p. 040 642 9877.

Minkä verran päivähoito maksaa?

Päivähoidon kuukausimaksu määritellään perheen koon, bruttotulojen ja lapselle tarvittavan hoidon määrän mukaisesti. Tuloina huomioidaan avio- ja avopuolisoiden veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot.

Lisätietoja päivähoitomaksuista ja päivähoitomaksun arvioinnin tueksi laadittu maksulaskuri löytyvät osoitteesta: Päivähoitomaksut.

Missä vaiheessa tulotiedot toimitetaan?

Päivähoitomaksun vahvistamista varten tuloselvityslomake liitteineen palautetaan päivähoitohakemuksen yhteydessä tai viimeistään hoidon alkamisen jälkeen seuraavan kalenterikuukauden alussa.
Mikäli perheen koko muuttuu tai perheen tulot muuttuvat 10 %:lla vähintään kuukauden ajaksi (30 kalenteripäivää ), tulee toimittaa uudet tulotiedot päivähoidon tarkistamista varten.

Menetänkö kotihoidon tuen kun lapsi aloittaa päivähoidon?

Kotihoidontuki on vaihtoehto päivähoidolle. Vanhemmat ilmoittavat Kelan toimistoon kunnallisen tai yksityisen päivähoidon alkamisesta, jotta kotihoidon tuen maksatus päättyy.

Mikäli lapsi osallistuu kaupungin järjestämään leikkikerhotoimintaan ja hänestä maksetaan kotihoidontukea, oikeus kotihoidon tukeen säilyy.

Lapselle kuukausittain tarvittavan varhaiskasvatuksen laajuus muuttuu

Kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Muutokset varhaiskasvatusoikeuden laajuudessa huomioidaan välittömästi.

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki