Etusivu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun maksamisesta / jakamisesta.

Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan hoitoa tarvitsevan perheen tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kansaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Katso: Tulot, jotka otetaan / ei oteta huomioon varhaiskasvatusmaksun laskennassa

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2018 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2018 alkaen enintään 289 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2018 lähtien enintään 145 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Indeksimuutos tuli voimaan 1.8.2018 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 § mukaan jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.

Tulorajat 1.8.2018 alkaen

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2018 lähtien seuraavat:

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäistulorajat korkeimmalle maksulle

Perheen
koko hlöä

Tuloraja euroa/
kuukausi

Korkein
maksu %

Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu

2

2 102

10,7

4 799

3

2 713

10,7

5 410

4

3 080

10,7

5 777

5

3 447

10,7

6 144

6

3 813

10,7

6 510

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 289 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 142 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Peheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on enintään 289 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 145 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on nintään 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Maksu pyöristetään lähimpään euromäärään.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi. Muutokset tulevat voimaan seuraavan kuukauden alusta. Muutokset varhaiskasvatusoikeuden laajuudessa huomioidaan välittömästi.

Sovittu
hoitoaika tuntia/kk

Sovittu hoitoaika keskimäärin tuntia/viikko

Asiakasmaksu-% korkeimmasta maksusta

Enintään
€/kk

1 – 63 h/kk

alle 15 h/vko

40 %

116 €

64 – 86 h/kk

15 – 20 h/vko

60 %

173 €

86 h/kk

varhaiskasvatus
20 h/vko

60 %

173 €

87 – 150 h/kk

21 – 35 h/vko

80 %

231 €

yli 150 h/kk

yli 35 h/vko

100 %

289 €

– Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy, varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta
ylemmän tuntimaksuluokan mukaan.
– Mikäli kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, varhaiskasvatusmaksu peritään sopimuksen mukaisen
hoitoajavarauksen mukaisesti.

Maksutonta esiopetusta on 19 h/viikko (noin 84 h/kk). Maksuttoman esiopetuksen lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevan lapsen asiakasmaksu on 40 %, 60 % tai 80 % . Asiakasmaksu on sama 1.8. - 31.5. välisenä aikana vaikkakin ennen koulun alkua elokuussa ja koulujen lomaaikana hoidon tarve edellyttäisi korkeampaa maksua.

Tilapäinen varhaiskasvatusmaksu

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 17 €/pv.

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat ovat varanneet lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäajan päivystysajaksi, eivätkä peruuta heinäkuulle tehtyä varausta sovittuun määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä paikasta peritään puolet kyseisen ajanjakson maksusta, vaikka kysymyksessä olisi maksuton heinäkuu. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

– Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
– Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan.
– Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä pois koko kalenterikuukauden peritään puolet normaalista hoitomaksusta.
– Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä isyysvapaan ajalta eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisenä aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.
– Jos lapsi on poissa ennalta sovitun hoitopäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun hoitopäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin.
– Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden alennetaan kuukausimaksua siten, että se vastaa hoitosuhteen voimassaoloaikaa.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava päivähoito ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä päivähoito / varhaiskasvatusmaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve kirjataan lapsen erityishuoltoohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan maksutonta.

Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom). Lastensuojelun asiakkuus ei automaattisesti tuota oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

Muita varhaiskasvatusmaksuihin liittyviä asioita

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan kesken kauden, jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos varhaiskasvatusmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.

Perhepäivähoidossa hoitajan ollessa estynyt hoitamasta lasta (vuosiloman, sairauden yms. syyn vuoksi), varhaiskasvatusmaksua ei peritä niiltä päiviltä, mikäli vanhemmat itse järjestävät lapsen hoidon. Hyvityspäivän arvo on kuukausimaksu €/kk : 20 päivällä.

Hoitopaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi haettu ja myönnetty hoito toimintakauden 1.8. - 31.7. sisällä. Mikäli lapsen hoitopaikka on irtisanottu vähintään neljäksi viikoksi ajalla 1.6. - 31.8., lapsi voi palata hoitoon entiseen hoitopaikkaansa 1.9. mennessä.

Kerhomaksut

Kerhomaksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloista ei hyvitetä. Kolme kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 30 €/kk. Kaksi kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 20 €/kk. Elo-, joulu- ja toukokuun kerhomaksu on puolet kuukausimaksusta. Mikäli lapsi jää pois kerhosta, maksu peritään irtisanomiskuukauden loppuun.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus tapahtuu kuukausittain. Erääntyneiden laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto.

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuihin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat toimistosihteerit

Hilkka Lehtola
(maksujen määrittely)
puh. 040 642 9870

Sirpa Hannula
(laskutus)
puh. 040 642 9871

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki