Etusivu Varhaiskasvatus Varhaiskasvatusmaksut

Varhaiskasvatusmaksut

Mihin varhaiskasvatuksen asiakasmaksu perustuu

Uusi varhaiskasvatuksen asiakasmaksulaki (1503/2016) tuli voimaan 1.3.2017. Laissa säädetään kunnan päiväkodissa ja perhepäivähoidossa järjestämästä varhaiskasvatuksesta perittävästä asiakasmaksusta. Muusta kunnan järjestämästä varhaiskasvatuksesta ja kunnan tilapäisesti antamasta varhaiskasvatuksesta voidaan periä kunnan päättämä asiakasmaksu. Maksuttomasta esiopetuksesta säädetään perusopetuslaissa (628/1998).

Laskutus 1.1.2020 alkaen

Laskutuksen perusteena on perheen koon ja tulojen lisäksi huoltajien tekemä sopimus lapsen hoitoaikaperusteisesta palveluntarpeesta. Huoltajat tekevät hoitoaikavaraukset sähköisesti TietoEdun kautta varhaiskasvatuspaikkaan.

Koska hoitoaikavaraukset määrittävät sen, kuinka paljon hoitajaresursseja tarvitaan missäkin kohtaa päivää, laskutuksessa otetaan huomioon sekä hoitoaikavaraus että hoitoaikatoteutuma (jotka voivat olla joissakin tapauksissa hyvinkin poikkeavat toisistaan). Seurattaessa kuukausittaista tuntien riittävyyttä tai ylitystä, lasketaan yhteen varauksen ja toteutuman uloimmat aikaparit.

Esimerkiksi:

Huoltajan tekemä
hoitoaikavaraus
klo 6.30 – 15.30 = 9 h
Lapsen toteutunut
hoitoaika
klo 7.00 – 17.00 = 10 h
Laskutettava
aika
klo 6.30 – 17.00 = 10 h 30 min

Sivistyslautakunta on kokouksessaan 12.11.2019 § 149 kohdalla hyväksynyt kyseisen tarkennuksen varhaiskasvatuksen laskutukseen.

Vanhempien TietoEduun on tulossa ominaisuus, joka näyttää laskutettavien tuntien kertymätiedon ajantasaisesti. Tällä hetkellä laskutoimitus täytyy tehdä itse, ottaen huomioon hoitoaikavarauksen ja hoitoaikatoteutuman uloimmat aikaparit.

Perheen koko

Perheen kokona otetaan huomioon yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävät henkilöt sekä heidän kanssaan samassa taloudessa asuvat molempien alaikäiset lapset.

Jos lapsen huoltajat asuvat eri osoitteissa saman kunnan alueella ja heidän lapsensa käyttää varhaiskasvatuspalveluita molempien luona asuessaan, määrätään maksu sen perheen koon ja tulojen mukaan, jonka luona lapsi on väestörekisterin mukaan kirjoilla. Laskua ei enää jaeta yhteishuoltajien kesken vaan huoltajat sopivat keskenään laskun jakamisesta / maksamisesta.

Poikkeus! Kun vain toinen huoltaja on yksin palvelun hakijana ja käyttäjänä, huomioidaan varhaiskasvatusta tarvitsevan perheen koko ja tulot, vaikka lapsi on kirjoilla toisen huoltajan luona. Tällöin toinen perhe ei ole palvelun käyttäjä.

Perheen tulot

Perheen tuloja ovat varhaiskasvatuspalveluja käyttävän lapsen, hänen vanhempansa tai muun huoltajansa sekä heidän kanssaan yhteistaloudessa avioliitossa tai avioliitonomaisissa olosuhteissa elävän henkilön tulot. Tuloiksi luetaan veronalaiset ansio- ja pääomatulot sekä verosta vapaat tulot. Kuukausituloihin lisätään lomarahan osuus viisi prosenttia, mikäli ei toimiteta todistusta pienemmästä lomarahasta.

Lasten tuloja voivat olla esim. perhe-eläke, korkotulo, elatusapu tai elatustuki. Tulojen vähennyksenä otetaan huomioon mm. suoritetut elatusavut ko. perheen ulkopuolisille lapsille. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu määrätään toistaiseksi tai määräaikaisesti joko todettavissa olevien tai arvioitujen tulojen perusteella, jotka tarkistetaan myöhemmin. Mikäli perhe ei ilmoita tulojaan, peritään korkein maksu. Katso: Tulot, jotka otetaan / ei oteta huomioon varhaiskasvatusmaksun laskennassa

Kuukausimaksu

Kuukausimaksu peritään enintään 11 kalenterikuukaudelta toimintavuoden aikana. Maksuton kuukausi on heinäkuu sillä edellytyksellä, että lapsen hoito on alkanut ennen edellisen vuoden syyskuun ensimmäistä päivää ja jatkuu keskeytyksettä koko toimintavuoden ajan. Oikeus maksuttomaan kuukauteen säilyy muutettaessa kunnasta toiseen. Varhaiskasvatuksen asiakasmaksu lasketaan perheen yhteenlasketuista bruttotuloista. Jos lapsikohtainen kuukausimaksu on vähemmän kuin 27 €, maksua ei peritä. Laskuri varhaiskasvatusmaksun arvioimiseksi (31.7.2020 saakka näyttä vanhoja hintoja)

Varhaiskasvatusmaksut 1.8.2020 alkaen

Perheen nuorimman lapsen kokoaikaisesta varhaiskasvatuksesta perittävä ylin kuukausimaksu on 1.8.2020 alkaen enintään 288 euroa. Ikäjärjestyksessä nuorimmasta seuraavasta lapsesta perittävä asiakasmaksu kokoaikaisessa varhaiskasvatuksessa on 1.8.2020 lähtien enintään 144 euroa.

Alin perittävä kuukausimaksu on 27 euroa.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksujen määräytymisperusteet muuttuivat 1.1.2018 alkaen. Indeksimuutos tulee voimaan 1.8.2020 alkaen.

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksulain 6 § mukaan jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enintään 20 tuntia viikoittain, saa kuukausimaksu olla enintään 60 prosenttia 5 §:n mukaan määräytyvän kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksusta. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin vähintään 35 tuntia viikoittain, voidaan kuukausimaksuna periä kokoaikaisen varhaiskasvatuksen maksu. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa keskimäärin enemmän kuin 20 tuntia viikoittain mutta alle 35 tuntia, tulee kunnan periä maksu, joka on suhteutettu varhaiskasvatusaikaan. Varhaiskasvatuksen maksua alentavana tekijänä on otettava huomioon myös perusopetuslain mukainen maksuton esiopetus.

Tilapäisesti annettavasta varhaiskasvatuksesta sekä varhaiskasvatuksen kerhotoiminnasta voidaan edelleen määrätä kunnan päättämä maksu.

Tulorajat 1.8.2020 alkaen

Yleisellä ansiotasoindeksillä tarkistettu varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista annetun lain 5§:n 2 momentissa tarkoitetut varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräämisessä käytettävät tulorajat ovat 1.8.2020 lähtien seuraavat:

Perheen koko, tulorajat, maksuprosentit ja vähimmäistulorajat korkeimmalle maksulle

Perheen
koko hlöä
Tuloraja euroa/
kuukausi
Korkein
maksu %
Perheen bruttotulot,
joilla korkein maksu
2 2 136 10,7 4 828
3 2 756 10,7 5 448
4 3 129 10,7 5 821
5 3 502 10,7 6 194
6 3 874 10,7 6 566

Kuukausimaksu on enintään perheen koon mukaan määräytyvän maksuprosentin osoittama euromäärä vähimmäistulorajan ylittävästä kuukausitulosta, kuitenkin enintään 288 €/kk. Jos perheen koko on suurempi kuin kuusi, nostetaan maksun määräämisen perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Peheen nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksu on enintään 288 €/kk. Saman perheen ikäjärjestyksessä toiseksi nuorimman lapsen korkein perittävä maksu on 50 % nuorimman lapsen maksusta, enintään 144 €/kk. Kustakin seuraavasta lapsesta maksu on enintään 20 % nuorimman varhaiskasvatuksessa olevan lapsen maksusta, enintään 58 €/kk. Maksu pyöristetään täysiin euroihin.

Hoitoaikaperusteisen varhaiskasvatuksen asiakasmaksun määräytyminen

Kuukausimaksu määritellään ja peritään varattujen hoitoaikojen perusteella. Hoidon alkaessa tunnit määritellään perheen kanssa. Mikäli hoitotuntien määrä ei ole tiedossa, tunnit arvioidaan. Sovittuihin kuukausimaksun perusteena oleviin tuntirajoihin tehdään muutoksia vähintään kolmeksi kuukaudeksi.

Sovittu
hoitoaika tuntia/kk

Sovittu hoitoaika keskimäärin tuntia/viikko

Asiakasmaksu-% korkeimmasta maksusta

Enintään
€/kk

1 – 63 h/kk alle 15 h/vko 40 % 115 €
64 – 86 h/kk 15 – 20 h/vko 60 % 173 €
87 – 150 h/kk 21 – 35 h/vko 80 % 230 €
yli 150 h/kk yli 35 h/vko 100 % 288 €

Jos kuukauden hoitoaikavaraus ylittyy ensimmäisen kerran toimintakaudella 1.8. – 31.7., varhaiskasvatusmaksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan. Mikäli hoitoaikavaraus ylittyy toisen kerran, maksu peritään sen kuukauden osalta ylemmän tuntimaksuluokan mukaan ja varhaiskasvatuspalvelut voivat yksipuolisesti nostaa hoitoaikavarauksen sopivaan ylempään tuntirajaan toista ylitystä seuraavan laskutuskuukauden alusta lukien. Jos kuukauden hoitoaikavaraus alittuu, varhaiskasvatusmaksu peritään sopimuksen mukaisen hoitoajavarauksen mukaisesti.

Maksuton esiopetus on 19 tuntia viikossa (n. 4 tuntia/päivä) päiväkodeissa. Lisäksi varhaiskasvatusta tarvitsevilta peritään hoitoaikavarauksen (sopimuksen) mukainen varhaiskasvatusmaksu. Koulujen loma-aikoina, kesää lukuun ottamatta, esiopetuksessa olevaa lasta laskutetaan saman hoitoaikavarauksen mukaan kuin esiopetuksen aikana.

Myös elokuun alku ennen esiopetuksen alkamista laskutetaan saman hoitoaikavarauksen mukaan kuin esiopetuksen aikana. Lapsi voi siis olla varhaiskasvatuksessa kokonaisia päiviä, mutta laskutettaviksi tunneiksi lasketaan kuvitellun eskariajan (ma – to 9 – 13, pe 9 – 12) jälkeinen aika.

Tilapäinen varhaiskasvatusmaksu

Tilapäisestä varhaiskasvatuksesta peritään 17 €/pv (yli 5 h) tai 10 €/pv (alle 5 h).

Peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuksesta perittävä asiakasmaksu

Jos lapselle haettua ja myönnettyä paikkaa varhaiskasvatuksessa ei peruta ennen hoitosuhteen alkamista, peritään asiakasmaksua puolet kuukausimaksusta.

Jos lapsen huoltajat ovat varanneet lapselle varhaiskasvatuspaikan kesäajan päivystysajaksi, eivätkä peruuta heinäkuulle tehtyä varausta sovittuun määräaikaan mennessä, peruuttamatta jätetystä paikasta peritään puolet kyseisen ajanjakson maksusta, vaikka kysymyksessä olisi maksuton heinäkuu. Myös niiltä, joille ei tulojen perusteella määräydy maksua, peritään peruuttamatta jätetystä varhaiskasvatuspaikasta puolet pienimmästä maksusta.

Poissaolojen vaikutus maksuun

Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta vähintään 11 päivää kalenterikuukaudessa peritään puolet normaalista hoitomaksusta. Lapsen ollessa oman sairautensa vuoksi pois varhaiskasvatuksesta koko kalenterikuukauden maksua ei peritä lainkaan. Lapsen ollessa muusta kuin edellä mainitusta syystä pois koko kalenterikuukauden peritään puolet normaalista hoitomaksusta.

Lapsen isän ollessa jo varhaiskasvatuksen aloittaneesta lapsesta myönnetyllä isyysrahakaudella, ei maksua peritä isyysvapaan ajalta eikä lapsella ole oikeutta käyttää varhaiskasvatuspaikkaa kyseisenä aikana. Isyysrahajaksoista johtuvasta poissaolosta on ilmoitettava varhaiskasvatuspaikkaan viimeistään kaksi viikkoa ennen sen suunniteltua aloittamispäivää.

Jos lapsi on poissa ennalta sovitun hoitopäivän sairauden tai muun syyn vuoksi, varatun hoitopäivän tunteja ei voi käyttää myöhemmin. Lapsen varhaiskasvatuksen alkaessa tai päättyessä kesken kalenterikuukauden peritään kuukausimaksua siten, että se vastaa laskutettavien tuntien määrää.

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttava päivähoito ja lastensuojelun avohuollon tukitoimena järjestettävä varhaiskasvatus / varhaiskasvatusmaksu

Kehitysvammaisen lapsen kuntouttavan varhaiskasvatuksen tarve kirjataan lapsen erityishuoltoohjelmaan (laki kehitysvammaisten erityishuollosta 519/1977 § 34), joka vahvistetaan erityishuollon johtoryhmässä. Kehitysvammaisen lapsen erityishuolto-ohjelmaan merkitty varhaiskasvatus on kokonaisuudessaan maksutonta.

Lastensuojelulaissa (Lsl 417/2007) tarkoitettu lasten huolto (esim. avohuollon tukitoimena järjestetty varhaiskasvatus) on maksutonta (asiakasmaksulaki 734/1992 4 § 4. mom). Lastensuojelun asiakkuus ei automaattisesti tuota oikeutta maksuttomaan varhaiskasvatukseen. Maksuttomasta varhaiskasvatuksesta tulee olla sosiaalityöntekijän lausunto, josta ilmenee lausunnon voimassaoloaika.

Muita varhaiskasvatusmaksuihin liittyviä asioita

Varhaiskasvatusmaksu tarkistetaan kesken tarkistuskauden (1.1. – 31.12), jos tulojen muutos on vähintään +/- 10 % ja kestoltaan vähintään kuukauden (30 kalenteripäivää). Maksun muutos tehdään lähimpänä olevan kuukauden alusta lukien. Jos varhaiskasvatusmaksu on perustunut asiakkaan antamiin virheellisiin tietoihin, maksua voidaan tarkistaa vuosi taaksepäin. Muutokset perhekoossa tulee ilmoittaa varhaiskasvatustoimistoon maksun tarkistamista varten.

Perhepäivähoitajan sairaus-, loma-, työloma- ja ylityöpäivät hyvitetään perheelle, mikäli lapselle ei ole varattu sijaispaikkaa ja mikäli laskutettavien tuntien määrä suhteessa hoitoaikasopimuksen tunteihin sallivat hyvityksen. Hyvityspäivän arvo on kuukausimaksu €/kk : kuukauden toimintapäivillä.

Varhaiskasvatuspaikka on sanottava irti kirjallisesti tai sähköpostitse, ellei kyseessä ole määräajaksi haettu ja myönnetty hoito toimintakauden 1.8. – 31.7. sisällä. Jos lapsen varhaiskasvatuspaikka on irtisanottu vähintään neljäksi viikoksi ajalla 1.6. – 31.8., lapsi voi palata hoitoon entiseen hoitopaikkaansa 1.9. mennessä.

Kerhomaksut

Kerhomaksu peritään kuukausimaksuna, poissaoloista ei hyvitetä. Kolme kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 20 €/kk. Kaksi kerhokertaa viikossa (3 t/pv) 20 €/kk. Elo-, joulu- ja toukokuun kerhomaksu on puolet kuukausimaksusta. Mikäli lapsi jää pois kerhosta, maksu peritään irtisanomiskuukauden loppuun.

Laskutus

Varhaiskasvatuksen asiakasmaksun laskutus tapahtuu kuukausittain. Erääntyneiden laskujen perinnän hoitaa perintätoimisto.

Yhteystiedot

Päivähoitomaksuihin ja päivähoitolaskutukseen liittyvissä kysymyksissä teitä palvelevat toimistosihteerit

Hilkka Lehtola
(maksujen määrittely)
puh. 040 642 9870

Sirpa Hannula
(laskutus)
puh. 040 642 9871

sähköpostit muotoa: etunimi.sukunimi@ylivieska.fi

Graafinen suunnittelu Statiivi | Tekninen toteutus PVP | Copyright © 2014 Ylivieskan kaupunki